YÜRÜTME KURULLARI

RVD YÜRÜTME KURULLARI

Ölçümleme, Cross-Media ve Araştırmalar Yürütme Kurulu

Kurul’un görevi, TİAK, BİAK, RİAK, AÇİAK, IAB gibi dış kurullarla, ilgili Kurul’daki RVD temsilcileri aracılığı ile işbirliği halinde, sektörün değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan bilimsel, istatistiksel rakamlarla, değerlerin elde edilmesini sağlamak ve sektörün ölçümlenmesi çalışmalarını takip ederek, reklamverenin görüş ve beklentilerini ilgili ölçümleme kurullarına iletmektir.

Ölçümlemelerde ortak bir dilin ve tutarlılığın oluşturulması için, tüm mecra ölçümlerinin tek bağımsız çatı altında buluşması konusunda çalışmalar yapmak ve reklam yatırımlarının hesaplanması konusunda, yeni ve en sağlıklı formülü oluşturmak üzere ilgili sektörel kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmaktır. 

Hukuk Yürütme Kurulu

Reklam sektörünü ve RVD’yi ilgilendiren hukuki gelişmeleri takip ederek reklamverenler üzerindeki olası etkiler konusunda üyeleri bilgilendirmek; belirli kanunların ve yönetmeliklerin farklı ülkelerdeki uygulamalarını dernek üyelerinin menfaatleri doğrultusunda takip etmek ve karşılaştırmak; diğer RVD Yürütme Kurullarına talep halinde hukuki tavsiyelerde bulunmak; RVD’nin Dış Kurullarıyla ilişkilerinde ve sektörü ilgilendiren hukuki gelişmelerle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunmaktır. 

Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulu

Reklamverenleri, yürütülen pazarlama iletişimi faaliyetlerinde tüketici hakları, çocuklara ve çocuklarla iletişim konusunda bilinçlendirmek ve iletişimde içerik kurallarını proaktif olarak önermek, gerekli girişimlerde bulunmak, lobi faaliyetleri ve işbirlikleri yapmaktır.

Kurumsal İletişim ve Üye İlişkileri Yürütme Kurulu

İlgili tüm STK’lar ile ilişkiler geliştirmek, işbirliği imkânı aramak, düzenleyici kurumlar ile ilişkilerin geliştirilerek reklam sektörü ile ilgili düzenlemelerde RVD’nin ulusal otorite ve referans kaynağı olarak kabulüne yönelik çalışmalarda bulunmak, genel anlamda lobi faaliyetlerini düzenlemektir. 

RVD’nin tüm paydaşlarıyla ilişkilerini ve iletişimi düzenli olarak yürütmek; sektörü ilgilendiren konulardaki görüş ve önerilerini sektör temsilcileri, medya mensupları ve diğer paydaşlarla paylaşmak ve düzenli bilgi akışını sağlamaktır. Yürütme Kurulu’nun misyonu, RVD’nin dış iletişim politikasının hazırlanması ve uygulanmasının takibi, etkinliklerin planlanması ve uygulanması gibi alanlarda çalışmalar yapmaktır.

RVD’nin mevcut ve potansiyel üyeleriyle iletişim politikasını hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, üyelere bilgi akışını hızlı bir şekilde sağlamak, etkinliklerin planlanması ve uygulanması gibi alanlarda çalışmalar yapmak ve tüm bu konularda Yönetim Kurulu’na bu konuda öneriler sunmaktır.

RVD Akademi ve Anadolu Reklamverenleri Yürütme Kurulu

Sektörün gelişmesine katkıda bulunacak, RVD üyelerinin kişisel ve kurumsal yetkinliğini geliştirecek, reklamcılığın standartlarını yükseltecek ve sektörün eğitimli insan kaynağı ihtiyacının giderilmesi konusunda çalışmalar yapmaktır. Düzenlenecek olan eğitim programları için, benzer nitelikteki örgütlerle, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliğine giderek, gereksinimleri belirlemek, yeni programlar oluşturmak, mevcut programları geliştirmek ve desteklemektir. Eğitimlere ilişkin etkinlik organizasyonları (tarih, mekân, içerik vb. tespiti), konuşmacı, eğitmek ve eğitim firmaları ile anlaşmalar yapmak, düzenlenen eğitimlere, eğitmenlere ve katılımcılara ilişkin veri tabanı tutmak, RVD internet sitesinde eğitimlere ilişkin başlıkları düzenli olarak güncellemektir. 

Reklamverenlerin Türkiye çapında yaygınlaşması için, Anadolu’da tespit edilecek illerde eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek, arama toplantıları düzenlemek, yeni üye kazandırmak ve örgütlenme ile ilgili Yönetim Kurulu ile işbirliği halinde çalışmaları yürütmek, RVD’nin tüm Türkiye’de Üye potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, RVD hakkında detaylı materyaller yardımıyla bilgi vermektir. 

RÖK Yürütme Kurulu

Gelişen iş alanları ve artan rekabet çerçevesinde önemi her geçen gün artan RÖK’ün karar mekanizmalarına hız ve kolaylık getirecek Yeniden Yapılandırma Projesi’ni hayata geçirmek; ICC ile özdenetim esasları konusunda yapılacak işbirliğini düzenlemek; Reklam Kurulu ve RÖK ilişkilerini yürütmektir. 

Dijital Yürütme Kurulu

Dijital sektörün gelişmelerini ve sektör adına hangi sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiği yönünde bilgi alışverişinde bulunmak ve mecranın kontrollü ve kurallı büyümesine destek olmak amacıyla kurulan Kurulumuz, IAB Türkiye ile ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Effie Türkiye, Diğer Yarışmalar ve Media Summit Yürütme Kurulu

Effie Türkiye yarışmasının formatı, oylama sistemi, jüri yapısı ve organizasyonel sürecinin değerlendirmesi ve iyileştirilmesi konusunda Reklamcılar Derneği ile ortak çalışmalar yapar.  RVD olarak özellikle üstünde durulan şeffaflık, adalet ve etik süreç konularına ilişkin genel prensiplerin bir araya getirilerek, bunların RVD tarafından jüri üyesi atamaları yapılan diğer sektörel yarışmalarda da benimsenmesi için tavsiyelerde bulunur. Yarışmaların seçici kurullarında görev alacak RVD jüri temsilcilerini belirler.

Reklamcılar Derneği ile ortak çalışmalar yaparak, her yıl gerçekleştirilen Media Summit etkinliğinin içeriğinin zenginleştirilmesi ve duyurularının güçlendirilmesi konularında çalışmalar yapar.